Get Adobe Flash player

ประวัติสำนักงาน

                    สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ จัดตั้งขึ้นจากประกาศการจัดส่วนงาน ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในปี 2555 โดยรวมภารกิจของสำนักบริหารการจัดสรร และสำนักบริหารการชดเชยค่าบริการ เข้าด้วยกัน ภายใต้กลุ่มภารกิจบริหารกองทุน (Cluster 2) มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
1. พัฒนาระบบการจ่ายชดเชยและตรวจสอบการจ่ายชดเชย
2. สร้างระบบการตรวจสอบและบริหารการจ่ายชดเชยให้เป็นมาตรฐาน
3. จัดระบบสนับสนุนการจ่ายชดเชยที่มีประสิทธิภาพ
4. ชดเชยค่าบริการให้แก่หน่วยบริการอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม

ประวัติการได้รับอุปกรณ์


Download คู่มือ