Get Adobe Flash player

นโยบายคุณภาพ

นโยบายคุณภาพ สปสช.
“สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบบริหารงาน
ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกคนที่อาศัยบนผืนแผ่นดินไทย
ได้รับความคุ้มครองหลักประกันสุขภาพอย่างถ้วนหน้า ด้วยความมั่นใจ”

นโยบายคุณภาพ สจช.
"สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศและมีมาตรฐานด้านการจัดสรรและการจ่ายชดเชยค่าบริการสาธารณสุข สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นที่ยอมรับจากหน่วยบริการ ภายในปี 2564"


ประวัติการได้รับอุปกรณ์


Download คู่มือ