Get Adobe Flash player

โครงสร้างสำนักงาน


(1) กลุ่มงานบริหารระบบจัดสรรและบริหารกองทุน (G1)
(2) กลุ่มงานบริหารระบบการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC) (G2)
(3) กลุ่มงานบริหารระบบการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์สิทธิอื่น (G3)
(4) กลุ่มงานบริหารระบบการจ่ายชดเชยกรณีภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินตามมาตรา 7 (G4)
(5) กลุ่มงานบริหารข้อมูลการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์และโปรแกรม e-Claim (G5)
(6) กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์และสนับสนุนภารกิจหลัก (G6)
(7) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป (G7)
(คำสั่งแบ่งส่วนงาน)

ประวัติการได้รับอุปกรณ์


Download คู่มือ