Get Adobe Flash player

โครงสร้างสำนักงาน


(1) กลุ่มงานบริหารระบบจัดสรรและบริหารกองทุน (G1)
(2) กลุ่มงานบริหารระบบการจ่ายชดเชยกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (G2)
(3) กลุ่มงานบริหารระบบการจ่ายชดเชยกองทุนสิทธิอื่น (G3)
(4) กลุ่มงานบริหารระบบการจ่ายชดเชยกรณีภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน (EMCO) (G4)
(5) กลุ่มงานบริหารระบบรับส่งข้อมูลเบิกจ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Claim) (G5)
(6) กลุ่มงานบริหารระบบการจัดการข้อมูล (G6)
(7) กลุ่มงานบริหารระบบบริการลูกค้า  (G7)
(8) กลุ่มงานบริหารแผนงานและอำนวยการ (G8)

ประวัติการได้รับอุปกรณ์


Download คู่มือ