Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์ / เป้าประสงค์


วิสัยทัศน์ (Vision) :
เป็นหน่วยงานเป็นเลิศและมีมาตรฐานด้านการจัดสรรและการจ่ายชดเชยค่าบริการสาธารณสุข สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นที่ยอมรับจากหน่วยบริการ ภายในปี 2564


เป้าประสงค์ (Goal) :

1. หน่วยบริการได้รับการจัดสรรและชดเชยค่าบริการได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลาที่กำหนด
2. รับฟัง/ตอบสนองต่อปัญหาของหน่วยบริการได้รวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับจากหน่วยบริการ


ประวัติการได้รับอุปกรณ์


Download คู่มือ